Archiwizacja dokumentacji

  • klasyfikacja i kwalifikacja akt zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • formatowanie jednostek aktowych (pakowanie i opisywanie według wzorca),
  • porządkowanie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej,
  • opracowanie zespołów akt oddzielnie dla poszczególnych kategorii archiwalnych oraz ułożenie teczek aktowych w układzie rzeczowo – chronologicznym,
  • sporządzenie pełnej ewidencji przechowywanej dokumentacji w wersji drukowanej i elektronicznej,
  • opis regałów archiwalnych i sporządzenie wywieszek orientacyjnych,
  • przekazanie uporządkowanego archiwum wyznaczonemu pracownikowi i przeszkolenie w zakresie dalszego korzystania z uporządkowanego zasobu aktowego.